Regulamin BO 2017

Zarządzenie nr 51/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Lublinie na 2017 rok

Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Lublinie na 2017 rok

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego w Lublinie na 2017 rok, zwanego dalej „budżetem obywatelskim”, są finansowane projekty należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

2. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonej nieruchomości, musi ona stanowić własność Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia właścicielskie wykonuje Prezydent Miasta Lublin, nieobciążona na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. Przewidywana wielkość środków przeznaczona na realizacje budżetu obywatelskiego wynosi 15 mln zł.

2. Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach: projekty małe i projekty duże.

3. Projekty małe to takie, których łączny koszt brutto realizacji mieści się w kwocie od 50 000 zł do 500 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 8 000 000 zł.

4. Projekty duże to takie, których łączny koszt brutto realizacji mieści się w granicach od 500 001 zł do 1 200 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację to 7 000 000 zł.

Rozdział 2

Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego

§ 3

Projekty do budżetu obywatelskiego, zwane dalej „projektami”, może składać osoba fizyczna, która w chwili jego złożenia ukończyła 16 rok życia, zamieszkująca na terenie Gminy Lublin.

§ 4

1. Projekty zgłaszane są na formularzu zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego na 2017 rok wraz z listą mieszkańców Gminy Lublin popierających ten projekt:

1) w przypadku projektów małych lista powinna obejmować 20 osób wraz z ich podpisami;

2) w przypadku projektów dużych lista powinna obejmować 40 osób wraz z ich podpisami.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej www.obywatelski.lublin.eu.

3. Osoby popierające projekt do budżetu obywatelskiego wyrażają równocześnie zgodę na ewentualną modyfikację albo wycofanie projektu przez jego autorów.

§ 5

1. Projekty można zgłaszać od 14 marca 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r.

2. Rejestr projektów prowadzi Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Lublin. Rozdział 3 Ocena projektów

§ 6

1. Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Lublin przekazuje projekty do powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i/lub jednostek organizacyjnych Miasta Lublin, celem przeprowadzenia oceny formalnej projektów.

2. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje oceny formalnej projektów biorąc pod uwagę wymogi formalne wymienione w § 1 oraz zasady legalności, gospodarności i celowości.

3. W uzasadnionych przypadkach, po zaczerpnięciu opinii właściwej terytorialnie rady dzielnicy oraz Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Rady Miasta Lublin, Prezydent Miasta Lublin może podjąć decyzję o niedopuszczeniu do głosowania projektu z przyczyn innych niż formalne.

§ 7

1. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:

1) dokonuje w terminie do 31 maja 2016 r. oceny formalnej projektów;

2) podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny formalnej projektów informując, że autor lub autorzy projektu mają 7 dni na dokonanie niezbędnych modyfikacji w projekcie, w przypadku konieczności ich wprowadzenia, aby projekt mógł być zrealizowany;

3) przekazuje niezwłocznie do Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin wyniki oceny formalnej projektów;

4) Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Lublin przekazuje listę projektów wraz z opiniami Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, radom dzielnic celem zapoznania się z nimi i wyrażenia opinii;

6) Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Lublin przekazuje listę projektów wraz z opiniami Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz rad dzielnic, Komisji ds. Budżetowo-Ekonomicznej Rady Miasta Lublin, celem zapoznania się z nimi i wyrażenia opinii przez Komisję.

2. Dopuszcza się zmianę terminu oceny formalnej projektów.

§ 8

Kancelaria Prezydenta przekazuje wyniki oceny formalnej projektów wraz z opiniami wymienionymi w § 7 do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Lublin.

§ 9

Zmiany w projekcie, w tym zmiana tytułu, miejsca realizacji bądź łączenia z innymi projektami, są możliwe w porozumieniu z autorem lub autorami tych projektów.

§ 10

Wszystkie projekty poddane pod głosowanie, jak również projekty niezakwalifikowane do głosowania, z podaniem uzasadnienia, zostają opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.obywatelski.lublin.eu. Rozdział 4 Zasady wyboru projektów

§ 11

Wyboru projektów dokonują osoby fizyczne, które ukończyły w dniu głosowania 16 lat, w głosowaniu jawnym – imiennym, dla którego potrzeb wyznacza się punkty do głosowania, zamieszkujące na terenie Gminy Lublin.

§ 12

Listę punktów do głosowania, o których mowa w § 11, podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.obywatelski.lublin.eu.

§ 13

W punktach do głosowania, o których mowa w § 11, można będzie otrzymać karty do głosowania oraz skrócone opisy projektów poddanych pod głosowanie.

§ 14

Wzór karty do głosowania udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, pod adresem www.obywatelski.lublin.eu.

§ 15

Głosowanie, o którym mowa w § 11, przeprowadza się poprzez:

1) złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania;

2) wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, z zastrzeżeniem, że z tej opcji nie mogą skorzystać osoby nie posiadające nr PESEL.

§ 16

Głosowanie trwa od 1 października 2016 r. do 10 października 2016 r.

§ 17

1. Na kartach do głosowania osoby, o których mowa w § 11, dokonują wyboru maksymalnie 2 projektów małych i 1 projektu dużego. 2. Za przebieg procesu głosowania odpowiada Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Lublin.

§ 18

1. Ustalenia wyników głosowania dokonuje się poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty małe oraz duże oraz sporządzenie listy z wynikami z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.

2. Rekomendowane do realizacji są projekty umieszczone na liście, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych na projekty małe i duże.

3. Na terenie jednej dzielnicy mogą zostać zrealizowane maksymalnie 2 projekty małe oraz 1 projekt duży.

4. Zastrzeżenie z ust. 3 nie ma zastosowania do projektów realizowanych na terenie co najmniej 3 dzielnic jednocześnie.

5. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie.

6. Kancelaria Prezydenta Urzędu Miasta Lublin przedstawia wyniki głosowania Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 19

1. Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są wpisywane do projektu budżetu Miasta Lublin na rok 2017.

2. Projekty z chwilą wpisania do budżetu Miasta Lublin na 2017 r. stają się zadaniami Gminy Lublin.

3. Za realizację projektów w całości odpowiada Gmina Lublin.

4. W trakcie realizacji projektu możliwe są jego modyfikacje wynikające z przyczyn obiektywnych.

5. W trakcie realizacji projektów Gmina Lublin może podjąć konsultacje z podmiotami zainteresowanymi tym procesem, w szczególności z radami dzielnic, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, organizacjami pozarządowymi, ciałami doradczymi Prezydenta Miasta Lublin oraz grupami nieformalnymi mieszkańców.

6. Gmina Lublin zastrzega sobie prawo do zmian w realizowanych projektach w przypadku przekroczenia oszacowanej wartości projektu.

§ 20

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Prezydent Miasta Lublin.

Comments

comments