Regulamin BO 2018

Regulamin
Budżetu Obywatelskiego w Lublinie
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§ 1
1. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane projekty należące do zadań własnych gminy
albo powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
2. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonej nieruchomości, musi ona
stanowić własność Gminy Lublin lub Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia
właścicielskie wykonuje Prezydent Miasta Lublin oraz nie być obciążona prawami osób trzecich
uniemożliwiającymi realizację projektu.
§ 2
1. Przewidywana wielkość środków przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 15
mln zł.
2. Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach: projekty małe i projekty duże.
3. Projekty małe to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w kwocie od 25 000 zł do
300 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację
wynosi 9 000 000 zł.
4. Projekty duże to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w granicach od 300 001 zł
do 1 200 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich
realizację to 6 000 000 zł.
5. Projekty małe mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu.
6. Projekty duże mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu z zastrzeżeniem,
że muszą być to zadania inwestycyjne takie jak m.in.: remonty, budowy bądź przebudowy
infrastruktury.
Rozdział 2
Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego
§ 3
Projekty do budżetu obywatelskiego, zwane dalej „projektami”, mogą składać mieszkańcy Miasta
Lublin.
§ 4
1. Projekty zgłaszane są na formularzu zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego.
2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 określa Prezydent Miasta Lublin.
3. W przypadku, gdy zgłaszającym projekt jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszenia projektu
należy dołączyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której wzór określa Prezydent Miasta Lublin.
§ 5
1. Projekty można zgłaszać osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz za pomocą systemu
elektronicznego od 28 kwietnia 2017r., od godziny 8:00 do 31 maja 2017 r. do godziny 18:00.
2. Projekty mogą być dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego od 28 kwietnia 2017 r.
do 31 maja 2017 r. W takim wypadku o terminie zgłoszenia projektu decyduje data stempla
pocztowego.
Rozdział 3
Ocena projektów
§ 6
1. Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin przekazuje projekty do powołanego
zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin Zespołu zadaniowego ds. Budżetu Obywatelskiego,
zwanego dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą przedstawiciele właściwych merytorycznie
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i/lub jednostek organizacyjnych Gminy Lublin,
celem przeprowadzenia oceny formalnej projektów.
2. Zespół dokonuje oceny formalnej projektów biorąc pod uwagę wymogi formalne wymienione
w § 1 i 2 oraz zasady legalności, gospodarności i celowości.
3. W uzasadnionych przypadkach, po zaczerpnięciu opinii właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy
oraz Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Rady Miasta Lublin, Prezydent Miasta Lublin może podjąć
decyzję o niedopuszczeniu do głosowania projektu z przyczyn innych niż formalne.
§ 7
1. Zespół dokonuje oceny formalnej zgłoszonych projektów w terminie do 31 czerwca 2017 r.
2. Biuro Partycypacji Społecznej podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny formalnej na
stronie internetowej www.lublin.eu/budzetobywatelski. Autorzy projektów mają prawo do złożenia
odwołania do Prezydenta Miasta Lublin na ww. ocenę w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników.
3. Zespół dokonujący oceny formalnej zastrzega sobie prawo modyfikacji zgłoszonego projektu
w zakresie tytułu, miejsca realizacji, opisu projektu bądź budżetu projektu.
4. W ramach oceny formalnej Zespół może proponować podział lub połączenie zgłoszonych
projektów. Wymaga to uzyskania zgody Autorów projektów.
5. Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin przekazuje listę projektów wraz z opiniami
Zespołu do Rad Dzielnic celem zaopiniowania.
6. Rady Dzielnic opiniują projekty właściwe ze względu na obszar swojej działalności
i przewidywane miejsce realizacji projektu.
7. Opinia Rady Dzielnicy nie ma wiążącego charakteru. Ewentualna negatywna ocena nie skutkuje
niedopuszczeniem projektu do głosowania.
8. Rady Dzielnic mogą odstąpić od oceny przekazanych projektów.
9. Ostateczny termin dokonania oceny projektów przez Rady Dzielnic to 10 września 2017 r.
10. Dopuszcza się zmianę terminu oceny formalnej projektów.
§ 8
Wszystkie projekty poddane pod głosowanie, jak również projekty niezakwalifikowane do
głosowania wraz uzasadnieniem odmowy ich przyjęcia, zostają opublikowane na stronie
internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.lublin.eu/budzetobywatelski.
Rozdział 4
Zasady wyboru projektów
§ 9
1. Wyboru projektów dokonują w głosowaniu mieszkańcy Miasta Lublin zameldowani, na pobyt
stały w Lublinie bądź wpisani do rejestru wyborców w Mieście Lublin.
2. Mieszkańcy Miasta Lublin nie figurujący w ewidencji bądź rejestrze mogą dopisać się do listy
mieszkańców uprawnionych do głosowania w Budżecie Obywatelskim w Lublinie poprzez złożenie
stosownego oświadczenia, którego wzór określa Prezydent Miasta Lublin.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 można złożyć osobiście do dnia 8 września 2017 r.
w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska, pok. 107, 20-109 Lublin.
4. Osoby nie figurujące w ww. ewidencji bądź rejestrze lub osoby, które nie złożyły stosownego
oświadczenia w terminie, nie mogą głosować w Budżecie Obywatelskim w Lublinie.
5. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć
zgodę opiekuna prawnego, której wzór określa Prezydent Miasta Lublin.
§ 10
1. Listę punktów do głosowania podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie
internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.lublin.eu/budzetobywatelski.
2. Nie dopuszcza się możliwości wyznaczenia punktu głosowania na nieruchomości objętej
projektem poddanym pod głosowanie mieszkańców. Nie dotyczy to siedziby Urzędu Miasta Lublin,
jego komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta Lublin.
§ 11
W punktach do głosowania, o których mowa w § 10, można będzie otrzymać karty do głosowania
oraz skrócone opisy projektów poddanych pod głosowanie.
§ 12
Wzór karty do głosowania udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, pod
adresem www.lublin.eu/budzetobywatelski.
§ 13
1. Głosowanie, o którym mowa w § 9, przeprowadza się poprzez:
1) osobiste złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania;
2) wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Urzędu
Miasta Lublin.
2. W przypadku osób, które mają trudności z poruszaniem się lub nie mają dostępu do Internetu,
możliwe jest oddanie głosu poprzez przekazanie karty do głosowania osobie reprezentującej Urząd
Miasta Lublin w miejscu zamieszkania osoby głosującej. Aby taka forma głosowania była możliwa,
należy zgłosić w Biurze Partycypacji Społecznej potrzebę głosowania tą drogą w terminie od 1 do
22 września 2017 roku.
3. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć
zgodę rodzica (opiekuna prawnego), której wzór określa Prezydent Miasta Lublin.
4. W celu weryfikacji oddanego głosu w budżecie obywatelskim należy podać na karcie głosowania
imię i nazwisko, adres zamieszkania w Lublinie, PESEL lub w przypadku jego braku, numer
dokumentu tożsamości, numer telefonu lub/i adres e-mail.
§ 14
Głosowanie trwa od 25 września 2017 r. od godziny 7:30 do 10 października 2017 r. do godziny
20:00
§ 15
1. Mieszkańcy Miasta Lublin na kartach do głosowania dokonują wyboru maksymalnie 1 projektu
małego i 1 projektu dużego.
2. Za przebieg procesu głosowania odpowiada Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta
Lublin.
§ 16
1. Wyniki głosowania ustala się poprzez zsumowanie głosów oddanych na poszczególne projekty
małe i duże oraz sporządzenie listy z wynikami z zastrzeżeniem ust. 3 do 6.
2. Rekomendowane do realizacji zostają projekty umieszczone na liście, które uzyskały największą
liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych na projekty
małe i duże.
3. Na obszarze jednej dzielnicy mogą zostać zrealizowane maksymalnie 2 projekty małe oraz
1 projekt duży.
4. Zastrzeżenie z ust. 3 nie ma zastosowania do projektów realizowanych na obszarze co najmniej
3 dzielnic jednocześnie.
5. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności
na liście decyduje losowanie.
6. W przypadku gdy na obszarze danej dzielnicy, w wyniku głosowania, o którym mowa powyżej,
nie będzie realizowany żaden projekt infrastrukturalny, niezależnie od jego wartości, do realizacji
kierowany jest projekt lub projekty który/które:
1) uzyskał lub uzyskały największą liczbę głosów w głosowaniu;
2) którego wartość lub suma wartości nie przekracza 150 000 zł;
3) którego realizacja odbędzie się tylko i wyłącznie na obszarze danej dzielnicy.
§ 17
1. Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lublinie
są wpisywane do projektu budżetu Miasta Lublin na rok następny.
2. Projekty z chwilą wpisania do budżetu Miasta Lublin stają się zadaniami Gminy Lublin.
3. Za realizację projektów w całości odpowiada Urząd Miasta Lublin.
4. W trakcie realizacji projektu możliwe są jego modyfikacje wynikające z przyczyn obiektywnych.
5. W trakcie realizacji projektów Miasto Lublin może podjąć konsultacje z podmiotami
zainteresowanymi tym procesem, w szczególności z Radami Dzielnic, spółdzielniami
i wspólnotami mieszkaniowymi, organizacjami pozarządowymi, ciałami doradczymi Prezydenta
Miasta Lublin oraz grupami nieformalnymi mieszkańców.
6. Miasto Lublin zastrzega sobie prawo do zmian w realizowanych projektach w przypadku
przekroczenia oszacowanej wartości projektu.
§ 18
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Prezydent Miasta Lublin.

Comments

comments