Założenia

Po procesie konsultacji z mieszkańcami oraz dyskusjach wewnętrznych koncepcja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie jest już gotowa. Kwota przeznaczona na ten cel w 2015 r. wyniesie 10 mln zł, a środki zostaną podzielone na pule dla projektów małych – 5,5 mln zł oraz dużych – 4,5 mln zł. Każdy zgłaszany projekt będzie musiał zdobyć poparcie odpowiednio minimum 20 mieszkańców Lublina w przypadku projektów małych lub 40 w przypadku projektów dużych. Propozycje do Budżetu Obywatelskiego będzie można zgłaszać od 30 maja do 30 czerwca 2014 r

Projekty małe są to działania których koszt realizacji nie przekracza kwoty 500 tys. zł. Projekty duże to takie, których koszt realizacji mieści się w granicach od 500 tys. zł do 1,5 mln. zł. 

– Uznając, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą jakie projekty są szczególnie istotne dla ich otoczenia, co roku przeznaczamy środki rezerwy celowej na realizację inwestycji i remontów w dzielnicach. W 2014 r. środki, które będziemy wydatkować wspólnie z Radami Dzielnic sięgną już 19 mln zł. Uzupełnieniem tego narzędzia jest uruchamiany właśnie Budżet Obywatelski, który pozwoli mieszkańcom bezpośrednio wskazywać, na co przeznaczać środki z budżetu miasta na 2015 r. Wraz z jego wprowadzeniem mieszkańcy Lublina otrzymają kolejne narzędzie pozwalające im włączać się w proces decydowania o naszym mieście – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Propozycje do budżetu obywatelskiego będą zgłaszane na formularzu zawierającym następujące dane: tytuł projektu, skrócony i szczegółowy opis projektu wraz z jego lokalizacją, uzasadnienie potrzeby realizacji, szacunkowe koszty, dane osoby bądź osób odpowiedzialnych za projekt, a także listę z podpisami osób popierających projekt, wraz z adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz podpisem i oświadczeniem o zamieszkiwaniu w Lublinie.Zgłoszone projekty oceni powołany przez Prezydenta Miasta Lublin zespół ds. budżetu obywatelskiego. Co ważne, projekty muszą należeć do zadań własnych gminy albo powiatu, muszą być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. W przypadku propozycji, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Lublin nieobciążone na rzecz osób trzecich.

Ocena będzie prowadzona do 29 sierpnia 2014 r. W okresie od złożenia projektu do tej daty zespół będzie mógł kontaktować się z autorami projektów w celu uzyskania dodatkowych informacji. W przypadku oceny negatywnej będzie ona musiała zostać jasno uzasadniona.

Projekty poddane pod głosowanie zostaną podane do publicznej wiadomości. Będzie można zapoznać się z nimi za pośrednictwem internetu oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Głosowanie na projekty będzie trwało 14 dni i rozpocznie się 24 września 2014 r. Każdy mieszkaniec Lublina, mający skończone 16 lat, będzie mógł zagłosować na maksymalnie 3 projekty duże i 5 projektów małych. Głosowanie odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej.

Budżet Obywatelski w Lublinie będzie realizowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie. Wskazane filie biblioteki będą miejscami spotkań i dyskusji o budżecie obywatelskim. Będą także punktami informacyjnymi funkcjonującymi przez cały okres trwania budżetu obywatelskiego oraz będzie można w nich można także zagłosować.
źródło: Urząd Miasta Lublin

Comments

comments